Skip to Content

#BeCREABOLD Wedstrijd Verordening

I. Voorwaarden voor deelname

Dit evenement is op geen enkele manier verbonden met Instagram en wordt op geen enkele manier ondersteund, gecontroleerd of bewaakt door Facebook of Instagram. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (hierna "Henkel"), en niet Facebook of Instagram, is de ontvanger van de door u verstrekte informatie. Alle vragen, opmerkingen en klachten moeten worden gericht aan Henkel, niet aan Facebook of Instagram.

Als u deelneemt aan de wedstrijd via Instagram of Facebook, kunnen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u worden verzameld (bijv. IP-adres en cookie-ID) door Facebook of Instagram en worden gebruikt voor de doeleinden van Facebook of Instagram. Dit kan ook in de VS gebeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens, waaronder ook het instellen van cookies, of Instagram. Meer informatie over de precieze gegevensverwerkingen, bewaartermijnen en verwerkingsdoeleinden vindt u direct op Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875], en de gegevensbeschermingsovereenkomst van Facebook, Inc. kunt u hier downloaden [https://www.facebook.com/full_data_use_policy].


1. Proces en uitvoering van de wedstrijd

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (hierna "Henkel").

  • De online-wedstrijd vindt plaats van 1 april 2023 tot en met 31 augustus 2023, 23.59 uur.
  • Voor deelname aan de online-wedstrijd moeten deelnemers een foto insturen van een INDOLA gekleurde haarlook die ze zelf hebben gemaakt met INDOLA CREA-BOLD en/of PCC producten. De deelnemer gebruikt de hashtags #beCREABOLD en #indola en tagt @indola.
  • Deelnamekanalen zijn de campagnewebsite en Instagram met de hashtags #beCREABOLD en/of #indola.

·       De prijzen voor de online deelname:

Winnaar: Deelname en bijdrage aan lookcreatie op een internationale INDOLA shooting in het najaar van 2023 en een INDOLA CREA-BOLD product- en merchandisepakket.

  • De winnaar wordt gekozen door een interne jury, bestaande uit de internationale afdelingen Digital Marketing, Brand en Education.
  • De winnaar wordt op de hoogte gebracht via een Instagram bericht.

2. Aanmerking om te kunnen deelnemen

Alle natuurlijke personen die minstens 18 jaar oud zijn, akkoord zijn gegaan met de deelnamevoorwaarden en een foto of video van een door zelfgemaakte gekleurde look met INDOLA CREA-BOLD en/of PCC producten hebben gepost op Instagram met de #beCREABOLD en/of #indola.

Om ervoor te zorgen dat de jury de foto's op het Instagram-account van de deelnemer kan zien, moeten de privacy-instellingen van het Instagram-account op "openbaar" staan.

Om aan de wedstrijd deel te nemen, moeten alle verstrekte persoonlijke gegevens geldig en waarheidsgetrouw zijn. Elke deelnemer mag alleen namens zichzelf deelnemen. Werknemers van de ondersteunende instantie, Henkel en aanverwante bedrijven, alsmede hun gezinsleden, komen niet in aanmerking voor deelname.

3. Overeenkomst van Klant / Gebruik van posts

De deelnemer moet de toestemming krijgen van de persoon die te zien is op foto's, video's en dat de foto's en video's worden gepubliceerd op het internet (website en op sociale mediakanalen) en ingediend bij de online wedstrijd.

4. Uitsluiting van specifieke personen

Indien een deelnemer de deelnamevoorwaarden schendt, behoudt Henkel zich het recht voor deze deelnemer van de wedstrijd uit te sluiten.

Deelnemers die gebruik maken van onwettige middelen of anderszins een kunstmatig voordeel creëren door middel van manipulatieve praktijken, worden eveneens uitgesloten. In dergelijke gevallen kan Henkel zelfs elke prijs intrekken en terugvorderen.

5. Voortijdige beëindiging van de wedstrijd

Henkel behoudt zich het recht voor de wedstrijd op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te beëindigen. Henkel zal met name van dit recht gebruik maken indien om technische (bv. virus in het computersysteem, manipulatie of fout in de hardware of software) of wettelijke redenen een correcte uitvoering van de wedstrijd niet kan worden gegarandeerd.

Voor zover een dergelijke beëindiging is veroorzaakt door het gedrag van een deelnemer, kan Henkel van die persoon vergoeding van de ontstane schade eisen.

6. Prijs en prijswinnaar

De prijswinnaar(s) worden door Henkel op de hoogte gebracht via een Instagram direct message. Als een winnaar niet reageert op het bericht binnen veertien (14) dagen nadat hij/zij door Henkel op de hoogte is gebracht, dan vervalt de prijs van de winnaar en heeft Henkel het recht om de winnaar vrij te kiezen onder de deelnemers.

De prijzen moeten worden ingewisseld tussen september 2023 en december 2023. Als ze niet binnen de genoemde termijn worden ingewisseld, vervallen alle vouchers. Per deelnemer kan slechts één prijs worden verzilverd, waarvoor geen alternatief in contanten bestaat. Prijsaanspraken kunnen niet aan anderen worden overgedragen.  Henkel behoudt zich het recht voor de prijs te vervangen door een andere prijs van vergelijkbare waarde indien de oorspronkelijk aangeboden prijs niet beschikbaar is.

7. Aanspakelijkheid

Henkel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die verloren gaan door een technische fout. Een bewijs van inzending is niet automatisch een bewijs van ontvangst.

Met de toekenning van de prijs is Henkel vrij van alle verdere verplichtingen.

Henkel is niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan ontstaan tijdens het gebruik van de prijs. Henkel is niet aansprakelijk voor het faillissement van de derde partij die de prijs ter beschikking stelt en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitvoering van de wedstrijd en de toekenning van de prijs. Eventuele klachten moeten worden gericht aan de derde die de prijs ter beschikking stelt.

Henkel is alleen aansprakelijk voor materiële en juridische gebreken in geval van opzet of nalatigheid.

Henkel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, vertragingen of onderbrekingen in de overdracht, fouten in de technische faciliteiten en service, onjuiste inhoud, verlies of verwijdering van data, virussen of andere zaken die zich kunnen voordoen bij deelname aan een wedstrijd.

De beperking van de aansprakelijkheid vervalt indien de schade is veroorzaakt door Henkel (haar organen, werknemers of onderaannemers) met opzet of door nalatigheid, of indien de schade is veroorzaakt door een contractuele verplichting.

Er is geen aansprakelijkheid voor de overeenkomstig lid 4 uitgesloten personen.

8. Overige

Er is geen recht op beroep. De deelnamevoorwaarden en de gehele juridische relatie tussen de deelnemers en Henkel zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Indien afzonderlijke bepalingen van de deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. De deelnamevoorwaarden kunnen ten allen tijde zonder voorafgaande waarschuwing door Henkel worden gewijzigd.

 

II. Overeenkomst inzake gegevensbescherming voor deelname aan het vergelijkend onderzoek

Om de prijs in ontvangst te kunnen nemen, moet(en) de winnaar(s) de volgende persoonsgegevens verstrekken: naam, e-mailadres en land.

Er is geen recht op registratie.

Henkel zal de door de deelnemer(s) verstrekte gegevens verzamelen en gebruiken als onderdeel van het noodzakelijke proces voor het verstrekken van de prijs en het uitvoeren van de loting.

Henkel geeft de gegevens van de deelnemer niet door aan derden, tenzij voor de verdeling van prijzen of voor het uitvoeren van de loting.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens door de deelnemer zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de loting.

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de online wedstrijd en de duur van de online wedstrijd en voor de levering van de prijs en worden binnen zes (6) maanden na afloop van de online wedstrijd gewist.

De deelnemer kan te allen tijde het recht op toegang tot zijn gegevens doen gelden. Bovendien kan de deelnemer, mits aan de respectieve vereisten is voldaan, de volgende rechten doen gelden:

·       Recht op rectificatie

·       Recht op verwijdering

·       Recht op beperking van de verwerking

·       Recht om een klacht in te dienen bij de respectievelijk bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

·       Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Recht op bezwaar van de deelnemer

In geval van verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van een legitiem belang van Henkel, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Henkel zal deze verwerking stopzetten, tenzij Henkel kan aantonen dat er zwaarwegende redenen zijn voor de verwerking die bescherming verdienen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

In deze gevallen, of indien de deelnemer andere vragen of wensen heeft in verband met zijn persoonlijke gegevens, kan hij een e-mail of een brief sturen naar de Henkel Data Protection Officer, Mr. Frank Liebich, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Duitsland (e-mail: Datenschutz@henkel.com).