Skip to Content

Gebruiksvoorwaarden

Als gevolg van voortdurende technische innovaties en veranderingen van het relevante juridische kader van de gebruiksvoorwaarden is het noodzakelijk dat deze veranderd en / of gewijzigd worden van tijd tot tijd. Daarom vragen wij de gebruiker om deze gebruiksvoorwaarden te lezen voor het betreden van deze website en om rekening te houden met eventuele veranderingen en / of wijzigingen.

Introductie

Deze website wordt u aangeboden door Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Duitsland. De beschikbare informatie op deze website over Henkel AG & Co. KGaA (hierna te noemen "Henkel"), heeft dochterondernemingen van Henkel en derden samengesteld met de grootst mogelijke zorg. Maar we zijn niet in staat om de volledigheid en juistheid van de informatie te waarborgen. Henkel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de inhoud van deze website. Toekomstgerichte uitstpraken op deze website zijn naar onze kennis. Echter, de daadwerkelijk bereikte resultaten door Henkel kunnen sterk verschillen van deze toekomstgerichte uitspraken, omdat ze afhankelijk zijn van een hele groep factoren van een concurrerende en macro-economische aard die in sommige gevallen buiten de controle van Henkel liggen. Zonder te vooroordelen aan alle wettelijke verplichtingen om toekomst gerichte verklaringen te wijzigen, Henkel heeft niet de intentie van het constant bijwerken van alle  verklaringen van deze website.

Door de toegang tot deze site, accepteert u zonder beperking of voorbehoud de volgende algemene gebruiksvoorwaarden van de website die u kunt bekijken of uitprinten.

DEZE WEBSITE EN DE INFORMATIE HIERIN IS NIET BEDOELD/HEEFT GEEN BETREKKING VOOR HET GEBRUIK IN DE VERENIGDE STATEN EN AMERIKAANSE BURGERS EN BEWONERS. DEZE PEROSNEN WORDEN VRIENDELIJK VERZOCHT OM HUN LOKALE HENKEL WEBSITE OF US-GEAFFILIEERDE BEDRIJVEN VAN HENKEL TE BEZOEKEN. 

 

Algemene voorwaarden en gebruik van de website.

1. Auteurswet
De pagina's van onze site (inhoud, structuur) worden beschermd door het auteursrecht. In het bijzonder alle reproducties, aanpassingen, vertalingen, opslag en verwerking in andere media, met inbegrip van opslag of verwerking door elektronische middelen, genieten auteursrechtelijke bescherming. Voor elke exploitatie van een geheel of een gedeelte daarvan is een voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel AG & Co. KGaA vereist. Elke reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten of delen daarvan of beeldmateriaal (uitgezonderd persfoto's van Henkel) of enige andere uitbuiting of verspreiding, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel. De rechten van de verspreiding en de reproductie zijn in handen van Henkel.

Persfoto's van Henkel mogen alleen worden gebruikt voor redactionele doeleinden. Persfoto's van Henkel die worden verveelvoudigd en / of elektronisch aangepast voor redactionele doeleinden dient de copyright icoon te dragen "© [Jaar] Henkel AG & Co. KGaA. Alle rechten voorbehouden". De herdruk is gratis, maar een wij verzoeken een kopie onze bestanden.

© 2016 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Alle rechten voorbehouden

2. Handelsmerken
De Henkel Oval en Schwarzkopf Professional en Indola logo's, de claims "Henkel - Excellence is our  passion" en “Together. A passion for hair.” en alle productnamen en / of product get-ups op deze pagina's zijn geregistreerde handelsmerken van Henkel AG & Co. KGaA, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of licentiegevers. Elk ongeoorloofd gebruik of misbruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en vormt een schending van het merkenrecht, auteursrecht, andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke mededingingsrecht.

3. Disclaimer voor Websites van derden
De pagina's van deze website bevatten links (dat wil zeggen "hyperlinks") naar andere websites die worden beheerd door derden en waarvan de inhoud niet bekend is bij Henkel. Henkel faciliteert alleen de toegang tot deze websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. Onze links naar websites van derden zijn uitsluitend bedoeld om het navigeren makkelijker voor je te maken. Verklaringen getoond op de gelinkte pagina's zijn niet door ons eigen gemaakt. We nadrukken en  distantiëren van enige en alle inhoud vanalle pagina's van derden gelinkt op de pagina's van onze website. In het bijzonder, hebben we geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schendingen van wettelijke bepalingen of inbreuken op de rechten van derden die zich op een dergelijke pagina's wordt aangenomen.

b. Voor websites waarnaar hyperlinks zijn voorzien van het Henkel-eigendom website, de eigenaren van deze websites zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's, alsmede voor de verkoop van de producten die daarop worden aangeboden en voor de afhandeling van bestellingen met betrekking tot het zelfde.

4. Algemene Disclaimer
Iedere aansprakelijkheid van Henkel voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website - ongeacht de juridische oorzaak, met inbegrip van onrechtmatige daad - is beperkt tot schade die wordt veroorzaakt door opzet of grove schuld. In de mate dat er een verplichte aansprakelijkheid van Henkel als gevolg van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen zijn, het totale bedrag van de vordering tot schadevergoeding is beperkt tot de voorzienbare schade. Dit is niet van invloed op de aansprakelijkheid van Henkel onder de toepasselijke Product Aansprakelijkheidsrecht of onder enige garantie gegeven. De voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid is ook niet van toepassing  in het geval van schade aan het leven, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid van een persoon.

Henkel doet er alles aan om Henkel websites vrij van virussen te houden, maar we zijn niet in staat om elke afwezigheid van virussen te garanderen. Om deze reden adviseren wij dat u de zorg hiertegen op u neemt voor voldoende bescherming tegen virussen (bijv. Het gebruik van virusscanners) bij het downloaden van documenten en gegevens. Henkel garandeert niet de juistheid noch de betrouwbaarheid van de informatie die zich op deze website bevindt en is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten of weglatingen in de inhoud van deze website

5. Prognoses en verklaringen of Intent
Toekomstgerichte uitstpraken op deze website zijn naar onze kennis. Echter, de daadwerkelijk bereikte resultaten door Henkel kunnen sterk verschillen van deze toekomstgerichte uitspraken, omdat ze afhankelijk zijn van een hele groep factoren van een concurrerende en macro-economische aard die in sommige gevallen buiten de controle van Henkel liggen. Zonder  te vooroordelen aan alle wettelijke verplichtingen om toekomst gerichte verklaringen te wijzigen, Henkel heeft niet de intentie van het constant bijwerken van alle  verklaringen van deze website.

6. Henkel Products
De merken/producten getoond op deze website zijn voorbeelden van de merken/producten die beschikbaar zijn bij de bedrijven van Henkel wereldwijd. Henkel garanadeerd niet dat elk product die getoond is op de website ook beschikbaar is in uw land.

Diversen
Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland zonder te letten op het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen waarvan het toepassingsverdrag op deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bevoegde rechtbank voor alle geschillen met betrekking tot deze website ligt in Düsseldorf, Duitsland. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan.