Skip to Content

I. Algemene voorwaarden voor deelname 

Deze actie is op geen enkele manier verbonden met Instagram en wordt op geen enkele manier ondersteund of gecontroleerd door Facebook of Instagram en zij houden hier ook geen toezicht op. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (hierna te noemen “Henkel”), niet Facebook of Instagram, is de ontvanger van de door u verstrekte informatie. Alle vragen, opmerkingen en klachten dienen te worden gericht aan Henkel, niet aan Facebook of Instagram.

Als u de wedstrijd op Instagram of Facebook activeert en meedoet, kunnen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van u worden verzameld (bijv. IP-adres en cookie-ID) door Facebook of Instagram en worden gebruikt voor de doeleinden van Facebook of Instagram. Dit kan ook in de VS gebeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens, waartoe ook het plaatsen van cookies of Instagram kan behoren. Meer informatie over de precieze verwerking van de gegevens, de bewaartermijnen en de verwerkingsdoeleinden vindt u direct op Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875], en de gegevensbeschermingsovereenkomst van Facebook, Inc. kunt u hier downloaden. [https://www.facebook.com/full_data_use_policy].

 

1. Proces en uitvoering van de wedstrijd

De organistor van de wedstrijd is Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (hierna te noemen "Henkel").

 • De online-wedstrijd vindt plaats van 20 september 2020 tot 11 december 2020, 23.59 uur.
 • Voor deelname aan de online wedstrijd moeten de deelnemers een foto/video inleveren van een gestylde look die met behulp van ACT NOW! is gemaakt of een foto/video inzenden die de implementatie van een duurzaamheidshack in de salon of thuis laat zien.
 • De deelnemer dient de hashtag #HowIActNow te gebruiken en het  Instagram Account @Indola te taggen.
 • Deelnamekanaal is Instagram met de hashtag #HowIActNow
 • De prijzen voor de online deelname:
  •  Winnaar: Tweedaagse reis naar het Indola hoofdkantoor in Hamburg, Duitsland, en aanwezigheid op het 'Global Train The Educator Seminar', een exclusieve ontmoeting met de Global Ambassadors en het Indola team; prijs omvat economy vluchten naar Hamburg, Duitsland voor de winnaar en 1 begeleider en 2 overnachtingen in een 4* hotel (een tweepersoonskamer).
  • Tweede prijs: ACT NOW! Saloncorner incl. ACT NOW! Een selectie van ACT NOW! producten, ACT NOW! Display + planten
  •  Derde prijs;

Een set ACT NOW! producten

 • De winnaar wordt gekozen door een interne jury.
 • De winnaar wordt op de hoogte gebracht via Instagram-bericht

 

2. Gerechtigd tot deelname 

Elke natuurlijke persoon van minstens 18 jaar oud, die ingestemd heeft met de algemene voorwaarden voor deelname en een foto of video heeft ingestuurd van een gestylde look die met behulp van ACT NOW! is gemaakt of een foto/video heeft ingezonden die de implementatie van een duurzaamheidsinitiatief in de salon of thuis laat zien. De deenemer dient hievoor de hashtag #HowIActNow te gebruiken en @Indola te taggen.

Om te zorgen dat de jury de foto’s op het Instagram-account van de deelnemer kan zien, moeten de privacy-instellingen van het Instagram-account op OPENBAAR worden gezet.

Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten alle verstrekte persoonlijke gegevens geldig en waarheidsgetrouw zijn. Elke deelnemer mag alleen op zijn of haar eigen naam deelnemen. Werknemers van de ondersteunende agency, Henkel en aanverwante bedrijven, alsook de personen die van hen afhankelijk zijn, komen niet in aanmerking om deel te nemen.

 

3. Overeenkomst van Klant /Gebruik van berichten

De deelnemer moet toestemming hebben van de persoon op de foto’s of video’s voor het publiceren hiervan op internet (website en social media) en het insturen voor de competitie.

 

4. Exclusion of specific persons

In het geval dat een deelnemer de algemene voorwaarden voor deelname niet respecteert, behoudt Henkel zich het recht om deze deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. Deelnemers die gebruik maken van onwettige middelen of op andere wijze kunstmatig voordeel creëren door middel van manipulatieve praktijken zullen ook worden uitgesloten. In dergelijke gevallen kan Henkel een prijs intrekken en terugeisen.

 

5. Voortijdig einde van de wedstrijd

Henkel behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing op elk willekeurig tijdstip de wedstrijd te beëindigen. Henkel zal in het bijzonder van dit recht gebruik maken indien als gevolg van technische (bijv. virus in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hardware of software) of juridische redenen een goede uitvoering van de wedstrijd niet gegarandeerd kan worden.

Voor zover een dergelijke beëindiging wordt veroorzaakt door het gedrag van een deelnemer, kan Henkel voor de hieruit voortvloeiende schade schadevergoeding eisen van die persoon.

 

6. Prijs en prijswinnaar

De prijswinnaar(s) wordt (worden) door Henkel geïnformeerd via een direct bericht op Instagram. Als een winnaar niet reageert op het bericht binnen veertien (14) dagen nadat hij of zij door Henkel op de hoogte is gebracht, dan vervalt de prijs voor de winnaar en heeft Henkel het recht om de winnaar vrij te kiezen onder de deelnemers.

De prijzen moeten tussen februari en augustus 2021 worden ingewisseld. Indien niet ingewisseld binnen het hierboven vermelde tijdsbestek, vervallen alle vouchers. Er kan slechts één prijs per deelnemer worden ingewisseld, waarvoor geen alternatief in contanten bestaat. Prijsclaims kunnen niet worden overgedragen aan anderen.  Henkel behoudt zich het recht om de prijs te vervangen door een andere prijs van vergelijkbare waarde in het geval de oorspronkelijke prijs niet beschikbaar is.

 

7. Aansprakelijkheid

Henkel accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor inzendingen die verloren zijn gegaan door een technische storing. Bewijs van binnenkomst is niet automatisch bewijs van ontvangst.

Henkel is niet aansprakelijk voor verlies of schade die ontstaat tijdens het gebruik van de prijs. Henkel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het faillissement van de externe partij die de prijs ter beschikking stelt en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor uitvoering van de wedstrijd en toekenning van de prijs. Klachten dienen te worden gericht aan de externe partij die de prijs ter beschikking stelt.

Henkel is slechts aansprakelijk voor materiële en juridische gebreken in het geval van opzet of nalatigheid.

Henkel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, vertragingen of onderbrekingen in de overdracht, fouten in de technische faciliteiten en service, onjuiste inhoud, verlies of verwijdering van gegevens, virussen of iets anders dat kan ontstaan bij deelname aan een wedstrijd.

De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet meer indien de schade is veroorzaakt door Henkel (zijn organen, werknemers of onderaannemers) door middel van opzet of nalatigheid, of als ze het gevolg zijn van een contractuele verplichting.

Er is geen aansprakelijkheid voor de individuele personen uitgesloten overeenkomstig Paragraaf 4.

 

8. Overige

Er bestaat geen recht op beroep. De algemene voorwaarden voor deelname en de volledige juridische relatie tussen de deelnemers en Henkel is uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.  Als afzonderlijke bepalingen in de voorwaarden voor deelname ongeldig zijn of worden, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen. De algemene voorwaarden voor deelname kunnen op ieder moment zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd door Henkel.

II. Overeenkomst inzake gegevensbescherming voor deelname aan de wedstrijd

Om de prijs in ontvangst te nemen moet(en) de winnaar(s) de volgende persoonlijke gegevens opgeven: naam, e-mailadres en land.

Er is geen recht op registratie.

Verder gaat de deelnemer ermee akkoord dat Henkel of een externe aanbieder de gegevens zal verzamelen en gebruiken die de deelnemer(s) opgeeft/opgeven als onderdeel van het noodzakelijke proces voor het ter beschikking stellen van de prijs.

Henkel zal de gegevens van de deelnemer niet doorsturen naar een derde partij, tenzij voor de verdeling van de prijzen of voor het uitvoeren van de loterij.

De verwerking en het gebruik van de gegevens van de deelnemer is gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de loterij.

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de onlinewedstrijd en de duur van de onlinewedstrijd en voor de levering van de prijs en worden binnen zes (6) maanden na afloop van de onlinewedstrijd gewist.

De deelnemer kan te allen tijde het recht op toegang tot zijn gegevens doen gelden. Bovendien kan de deelnemer, voor zover aan de desbetreffende eisen is voldaan, de volgende rechten doen gelden:

 • Recht op correctie 
 • Recht op wissen
 • Recht op herstel van de verwerking
 • Recht om een klacht in te dienen bij de respectievelijk bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens 

Recht van bezwaar van de deelnemer
In het geval van verwerkingsactiviteiten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die worden uitgevoerd op basis van een legitiem belang van Henkel, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Henkel zal de verwerking dan stopzetten, tenzij Henkel belangrijke redenen voor de verwerking kan aantonen die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking dient om te claimen, uit te oefenen of zich te verdedigen tegen juridische claims.

In deze gevallen, of als de deelnemer andere vragen of wensen heeft met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail of een brief sturen naar Henkels functionaris voor gegevensbescherming, de heer Frank Liebich, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Duitsland (e-mail: Datenschutz@henkel.com).